1. Ορισμοί. Οι όροι του παρόντος αφορούν κάθε τύπου οχήματα, τα
οποία η εκμισθώτρια εταιρεία (στο εξής Mars) εκμισθώνει στο Μισθωτή,
συμπεριλαμβανομένων των προς αντικατάσταση οχημάτων, και στο εξής θα
αποκαλούνται Μίσθια Αυτοκίνητα.

2. Περίοδος εκμίσθωσης.
Η Mars εκμισθώνει το Μίσθιο Αυτοκίνητο για την χρονική
περίοδο που ορίζεται στο παρόν. Εάν ο Μισθωτής δεν επιστρέψει το Μίσθιο
Αυτοκίνητο εγκαίρως, παραβιάζει τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Η Mars
μπορεί να χρεώνει το Μισθωτή για κάθε επιπλέον ημέρα κατά την οποία ο Μισθωτής
παρακρατεί το Μίσθιο Αυτοκίνητο. Η Mars μετά την πάροδο του συμφωνημένου
χρόνου επιστροφής, έχει το δικαίωμα να αφαιρεί και αναλαμβάνει το Μίσθιο
Αυτοκίνητο, χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, οποτεδήποτε και οπουδήποτε και
με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Ο Μισθωτής υποχρεούται να: α. Λαμβάνει μέριμνα για την προστασία και αποτροπή
κλοπής του Μίσθιου Αυτοκινήτου. Σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών, ο Μισθωτής
επιβαρύνεται και με το κόστος απώλειας κλειδιών β. Χρησιμοποιεί τον κατάλληλο
τύπο καυσίμων. γ. Μην επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο να κάνει εργασίες επί του
Μίσθιου Αυτοκινήτου, χωρίς την έγγραφη άδεια της Mars. δ. Ειδοποιεί αμέσως την
Mars σχετικά με οποιοδήποτε ελάττωμα ή πρόβλημα παρουσιασθεί επί του Μίσθιου
Αυτοκινήτου. ε. Με επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας, επιστρέψει το Μίσθιο Αυτοκίνητο
στο συμφωνημένο τόπο και χρόνο, κατά την διάρκεια εργάσιμων ωρών των γραφείων
της Mars. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου εκτός ωρών εργασίας των
γραφείων της Mars ή εάν ο Μισθωτής έχει ζητήσει την περισυλλογή του Μίσθιου
Αυτοκινήτου, η ευθύνη του για ζημιά και κλοπή παρατείνεται έως την 12 μ.μ. ώρα
της πρώτης εργάσιμης ημέρας, μετά την συμφωνημένη ημέρα περισυλλογής ή έως
τον έλεγχο από την Mars, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Σε περίπτωση που ο
Μισθωτής ή πρόσωπο που έχει υπογράψει στο παρόν παραβιάσει οιαδήποτε διάταξη
του παρόντος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Mars για οιαδήποτε αιτία αλλά
αντιθέτως οφείλει να αποζημιώσει την Mars για οιαδήποτε ζημιά της.

4. Ο Μισθωτής παρέλαβε το Μίσθιο Αυτοκίνητο σε κατάσταση της απόλυτης
αρεσκείας του και δεν δύναται να προσάψει στην Mars ευθύνη για έλλειψη πρόνοιας.

5. Περιουσιακά στοιχεία. Ο Μισθωτής απαλλάσσει με το παρόν την Mars από
οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου βρίσκεται μέσα ή πάνω στο Μίσθιο Αυτοκίνητο.

6. Το Μίσθιο Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί: α)από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο, εκτός από άτομα που υπογράφουν το παρόν, ως μισθωτές. Τα πρόσωπα
αυτά πρέπει να είναι κάτοχοι νόμιμης και αναγνωριζομένης στην Ελλάδα άδεια
οδηγήσεως Ι.Χ. αυτοκινήτου για ένα τουλάχιστο έτος πριν τη μίσθωση και να είναι
τουλάχιστον 21 ετών, β)για σκοπούς παράνομους ή αντικείμενους στους Ελληνικούς
νόμους, γ)κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., δ)για μεταφορά επιβατών ή
αντικειμένων έναντι αμοιβής, ε)για την ώθηση ή ρυμούλκηση οχήματος, στ)σε αγώνες
αυτοκινήτου ή σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, στ)από οποιονδήποτε βρίσκεται
υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, η)για μεταφορά με πλοία ή
για ταξίδια εκτός Ελλάδας, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Mars.

7. Έξοδα, δαπάνες και αμοιβές. Ο Μισθωτής επιβαρύνεται με τα ακόλουθα έξοδα,
δαπάνες και αμοιβές: α)το μίσθωμα, πλέον οιουδήποτε εφαρμοστέου δημοτικού,
κοινοτικού ή άλλου τέλους καθώς και οιασδήποτε προσαύξησης εξυπηρέτησης
αεροδρομίου, β)τις χρεώσεις για οποιεσδήποτε επιπλέον υπηρεσίες αποφάσισε να
χρησιμοποιήσει και αναφέρονται στο παρόν, γ)το πάγιο ποσό που αναφέρεται στο
παρόν ως «υπηρεσία ανεφοδιασμού καυσίμων», εάν ο Μισθωτής χρησιμοποίησε
και δεν αντικαταστήσει, περισσότερα καύσιμα από όσα υπήρχαν στο Μίσθιο
Αυτοκίνητο κατά την έναρξη της μίσθωσης καθώς και τη χρέωση για την ποσότητα των
καυσίμων που υπολείπονται, δ)οιαδήποτε επιβάρυνση για απώλεια ή ζημιά συνέπεια
παραβάσεως εκ μέρους του Μισθωτή των κατ΄ άρθρο 3 του παρόντος υποχρεώσεων
του, ε)όλα τα πρόστιμα και δικαστικά έξοδα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Αν ο
Μισθωτής δεν πληρώσει τα πρόστιμα στις αρμόδιες αρχές, τότε επιβαρύνεται πλέον
των προστίμων με το πάγιο ποσό των ΕΥΡΩ €30 για κάλυψη των διαχειριστικών
εξόδων της Mars, στ)με την επιφύλαξη του άρθρου 8 το σύνολο των εξόδων και
δαπανών ή των ποσών ευθύνης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του παρόντος,
επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του Μίσθιου Αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης ή
κλοπής του, ανεξαρτήτως εάν ευθύνεται ο Μισθωτής. Εφόσον η Mars αποζημιωθεί,
τότε θα επιστρέψει στον Μισθωτή τα χρήματα που του αναλογούν. Σε κάθε περίπτωση
ζημιάς ή βλάβης, το πάγιο ποσό των ΕΥΡΩ €30 για κάλυψη των διαχειριστικών
εξόδων της Mars. Το ποσό αυτό δεν επιστέφεται, ζ)επί τη απαιτήσει της Mars τυχόν
διαφυγόντα κέρδη, η)επί τη απαιτήσει της Mars τα έξοδα και τέλη που επιβάλλουν
οι τελωνειακές, δασμολογικές και άλλες αρμόδιες αρχές λόγω κατάσχεσης του
Μίσθιου Αυτοκινήτου, θ)σε περίπτωση περισυλλογής του Μίσθιου Αυτοκινήτου όλα
τα έξοδα αυτής της περισυλλογής καθώς και το πάγιο ποσό, το αναφερόμενο ως
«χρέωση αλλαγής τόπου παράδοσης», ι)για κάθε υπερήμερη οφειλή, ο Μισθωτής
καταβάλει στην Mars τον οριζόμενο στο Νόμο τόκο υπερημερίας, ια)επί τη απαιτήσει
της Mars, τα έξοδά της, στα οποία υποβάλλεται για την είσπραξη αμοιβών που της
οφείλονται από το Μισθωτή δυνάμει του παρόντος, ιβ)το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
και οποιουσδήποτε άλλους φόρους και τέλη, τυχόν προβλέπονται επί όλων των άνω
εξόδων, δαπανών και αμοιβών, ιγ)ο Μισθωτής φέρει προσωπική ευθύνη για καταβολή όλων των ως άνω ποσών ως πρωτοφειλέτης, ακόμη κι αν έχει αναλάβει τρίτος είτε έναντι της Mars είτε έναντι του Μισθωτή την ευθύνη κάλυψής τους, ιδ)εάν ο Μισθωτής επιλέξει να εξοφλήσει την οφειλή του σε άλλο νόμισμα πλην ευρώ (€) ή εάν η αξίωση καταβολής οφειλής ασκηθεί σε άλλο πλην της Ελλάδας κράτος, η ισοτιμία βάσει της οποίας θα γίνει η
μετατροπή της οφειλής στο κατά τα ανωτέρω ξένο νόμισμα θα καθοριστεί από την τιμή ισοτιμίας της Alpha Bank πλέον 4%, λόγω της συνήθως επιβαλλόμενης από την Mars χρέωσης (handling charge) για τη διεκπεραίωση της σχετικής συναλλαγής, ιε)το ημερήσιο και επί δεκατέσσερις κατ’ ανώτατο όριο ημέρες ανά μισθωτήριο συμβόλαιο
καταβαλλόμενο ποσό, το αναφερόμενο στο παρόν μισθωτήριο συμβόλαιο της Mars υπό τον τίτλο «Vehicle Registration Fee».

8.Ασφάλιση. Ο Μισθωτής έλαβε γνώση ότι, αν δεν παραβίασε κανένα όρο του
παρόντος, είναι καλυμμένος απέναντι στους εξής κινδύνους από ασφαλιστικές
εταιρείες: α)θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων (εξαιρείται ο οδηγός του
Μίσθιου Αυτοκινήτου) μέχρι το ποσό του ΕΥΡΩ €1.000.000 ανά άτομο κατ’ανώτατο
όριο. β)Υλικές ζημιές τρίτων, μέχρι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ €1.000.000 κατ’ανώτατο
όριο. Ο Μισθωτής μπορεί επίσης να καλυφθεί έναντι των εξής κινδύνων από την
Mars με την καταβολή των αναφερομένων στο παρόν ποσών: γ)Αξία μίσθιου έναντι
κλοπής (εκτός του ποσού που αναφέρεται στο παρόν υπό τον τίτλο «ποσό ευθύνης
κλοπής»). δ)Υλικές ζημιές από σύγκρουση του Μίσθιου Αυτοκινήτου (εκτός του ποσού
που αναφέρεται στο παρόν υπό τον τίτλο «ποσό ευθύνης ατυχήματος»). ε)θάνατο
ή σωματικές βλάβες του οδηγού του Μίσθιου Αυτοκινήτου μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ €50.000 κατ’ανώτατο όριο καθώς και ΕΥΡΩ €2.000 κατ’ανώτατο όριο για
νοσήλια, από ασφαλιστικές εταιρείες. Τα ποσά αυτά είναι δυνατόν να αυξηθούν σε
ΕΥΡΩ €80.000 και ΕΥΡΩ €5.000 αντίστοιχα, ανάλογα με το τύπο της ασφάλισης
που θα επιλέξει ο Μισθωτής. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής επιλέξει την πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη υλικών ζημιών δεν απαλλάσσετε από την ευθύνη του για ζημιές
που προξενήθηκαν από δόλο ή βαρειά αμέλεια ή κακή χρήση του αυτοκινήτου και
για ζημιές που έγιναν κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο. Ο Μισθωτής
δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του εάν αυτός ή ο οδηγός του Μίσθιου Αυτοκινήτου
χρησιμοποίησε το Μίσθιο Αυτοκίνητο κατά παράβαση του άρθρου 6 του παρόντος.
Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί να μην ασφαλιστεί για τις περιπτώσεις (γ) και (δ)
υποχρεούται να καλύπτει ο ίδιος κάθε θετική και αποθετική ζημιά από τις ως άνω
αιτίες, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.

9. Ο Μισθωτής συμφωνεί σε περίπτωση ατυχήματος να: α)Υποβάλλει αμέσως
λεπτομερή έγγραφη αναφορά στην Mars. β)Λάβει μέριμνα για το Μίσθιο Αυτοκίνητο.
γ)Ειδοποιήσει αμέσως τις αστυνομικές αρχές για την εξακρίβωση τυχόν υπαιτιότητας
τρίτου και την περίθαλψη τραυματιών. δ)Πάρει στοιχεία προσώπων και μαρτύρων
που σχετίζονται με το ατύχημα.

10. Προσωπικά δεδομένα. Η Mars θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα, που
ο Μισθωτής συμπληρώνει στο παρόν, στα αρχεία της με σκοπό την εξασφάλιση
τήρησης των όρων του παρόντος και τη βελτίωση της διοίκησης και διαχείρισης της
επιχείρησης της ενοικίασης αυτοκινήτων. Ο Μισθωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα του και να κάνει τροποποιήσεις, ώστε αυτά να είναι ενήμερα.
Η Mars ενίοτε κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων, στα οποία ενδέχεται
να συμπεριλαμβάνονται και τα ως άνω προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η
Mars μπορεί να συμπληρώνει τα δεδομένα του ονόματος, του αριθμού τηλεφώνου
και της διεύθυνσης του Μισθωτή στη βάση δεδομένων προώθησης προϊόντων και
υπηρεσιών της Mars, έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνει ενίοτε το Μισθωτή
σχετικά με τις νέες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον όμιλο Mars.

11.Λήξη της μίσθωσης. Η Mars δικαιούται να καταγγείλει το παρόν συμφωνητικό εάν
διαπιστώσει ότι έχει κατασχεθεί ολόκληρη ή τμήμα της περιουσίας του Μισθωτή λόγω
χρεών, εάν ο Μισθωτής έχει κηρύξει πτώχευση ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ή εάν
υπάρχει απόφαση αναγκαστικής εκτελέσεως εναντίον του, ακόμα και όταν η χρήση του οχήματος είναι ενάντια στους νόμους, τον Κ.Ο.Κ. καθώς και τους όρους του παρόντος συμβολαίου. Η Mars έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας του παρόντος σε περίπτωση αθετήσεως των όρων του. Η εν λόγω καταγγελία δεν αποκλείει την διεκδίκηση οφειλών του Μισθωτή ούτε τη χρέωση του μισθωτή με τα σχετικά έξοδα ανάκτησης του Μίσθιου Αυτοκινήτου.

12. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τους Ελληνικούς Νόμους και οποιαδήποτε
διαφορά από αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών. Η Mars
έχει το δικαίωμα να ασκεί τις αγωγές της εναντίον του ΜΙΣΘΩΤΗ και στα δικαστήρια
της έδρας του Μισθωτή.

13. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται πως όλοι οι παραπάνω όροι ισχύουν ακόμη και αν αλλάξει η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ή αν αντικατασταθεί το αρχικό συμφωνημένο Μίσθιο Αυτοκίνητο με άλλο.

Προϋποθέσεις:

  • Ελάχιστη ενοικίαση 1 Ημέρα.
  • Επιπλέον χρεώσεις μπορεί να υπάρξουν αν το όχημα επιστραφεί αργά ή όχι στον προσυμφωνημένο σταθμό.
  • Η τιμή του καυσίμου υπόκεινται σε αλλαγή. Χρέωση για καύσιμα θα γίνει αν κατά τη λήξη της ενοικίασης είναι λιγότερα από την έναρξη.